Algemene Voorwaarden

Artikel 1             Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      KS Works: KS Works B.V. geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel KvK onder nummer 83379738, werft en selecteert in het kader van bedrijfsuitvoering kandida(a)t(en) voor derde(n) met als doel krachten een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n).

2.      Kandidaat: ieder natuurlijk persoon, geworven, geslecteerd en/of voorgesteld aan de opdrachtgever door KS Works.

3.      Opdracht: de verbintenis tussen een opdrachtgever en KS Works waarin gezocht wordt naar kandida(a)t(en).

4.      Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast KS Works partij is bij de opdracht, een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie KS Works een aanbieding doen of een levering of prestatie verricht.

5.      Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen KS Works en de opdrachtgever tot stand komt. Includerend wijzigingen of aanvullingen, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van de overeenkomst.

6.      Tarief: het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde tarief, dit includeert een percentage over het volledige jaarloon inclusief toeslagen en vakantiegeld.

7.      Plaatsing: Het moment waarop de Opdrachtgever voor eigen bedrijf/middels en/of voor derden een arbeidsverhouding op welke basis dan ook overeenkomt met de door KS Works in het kader van een Opdracht of geïntroduceerd aangeboden kandidaat.

Artikel 2             Toepassing

1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle opdrachten, overeenkomsten, aanbiedingen en introducties omtrent de werving en selectie van medewerkers door KS Works voor de opdrachtgever.

2.     KS Works is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever voor zover deze afwijken van de voorwaarden.

Artikel 3             De opdracht

1.      KS Works stuurt een schriftelijke opdrachtbevestiging zodra de samenwerkingsovereenkomst is getekend en voert zich om binnen het afgesproken termijn van de opdrachtbevestiging nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft getekend naar beste staat en op basis door de gegevens voortkomend van de opdrachtgever  kandida(a)t(en) te selecteren die zo veel mogelijk in conclaaf zijn met de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

2.      Inhoud van de opdrachtbevestiging bevat: de inhoud van de functie, duur van de opdracht, het profiel en behorende gewenste kennis en vaardigheden, de omgevingsfactoren waarinde opdracht wordt geplaatst en de beoordelingsnormen waarop de kandidaat wordt geselecteerd.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

3.     Onder introductie wordt in deze voorwaarden gedefinieerd: de vrijblijvende introductie van een Kandidaat door KS Works, zonder dat de opdrachtgever hiervoor nadrukkelijk een opdracht heeft gegeven. De introductie geschiedt door middel van een introductiemail met bijgevoegd aangepast CV zonder namen en/of werkgevers.

4.      Een plaatsing komt tot stand als de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door KS Works geïntroduceerde/in opdracht aangeboden kandidaat.

5. KS Works kan bij uitvoering van de opdracht gebruik maken van de diensten van derden.

Artikel 4             Verplichtingen Opdrachtgever

1.      Bij het inwinnen van informatie betreffende de opdracht gaat KS Works ervan uit dat de informatie volledig en bijtijds door de opdrachtgever wordt verstrekt.

2.      Relevante informatie betreffende de opdracht en het kader van dienstverlening wordt door de opdrachtgever gecommuniceerd met KS Works.

3.      KS Works gaat ervan uit tijdens uitvoering van de opdracht dat de opdrachtgever waar nodig medewerking verleent en tijd en ruimte arrangeerd voor onder andere gesprek(ken) met kandida(a)t(en).

4.      Er wordt zorgvuldig met informatie betrekkende tot kandidaten geschied, de opdrachtgever zal de informatie niet gebruiken zonder toestemming van desbetreffende kandida(a)t(en) en/of KS Works.

Artikel 5             Intrekken en/of wijzigen van de opdracht

1.      Intrekken en/of wijzigen van de opdracht valt voor KS Works onder de "No cure - No pay regeling' en zal dus geen verschuldigd bedrag in rekening brengen.

Artikel 6             Ontbinding

1.      Een opdracht eindigt op het moment dat een plaatsing wordt gerealiseerd of op het moment dat een van de partijen, na het in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn, de opdracht beëindigd.

2.      De opdracht tussen KS Works en de opdrachtgever worden beëindigd ingeval:

a. Faillissement van de opdrachtgever of daartoe een aanvraag is ingediend;

b. Surseance van betaling in geval van de opdrachtgever of daartoe een aanvraag is ingediend;

c. Bij liquidatie of ontbinding van de opdrachtgever;

d. De opdrachtgever door beslaglegging op zijn eigendommen onder curatelestelling of anderszins de schikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen ervan verliest;

e. Er sprake is van fusering, splitsing of overname van de Opdrachtgever;

Artikel 7             Het Tarief

1.      Voor iedere plaatsing is de opdrachtgever een tarief aan KS Works verschuldigd. Het tarief wordt gebaseerd op een percentage van het tussen de kandidaat en de opdrachtgever overeengekomen bruto jaarsalaris omgerekend naar een werkweek van 40 uur en omgerekend naar een jaarsalaris (12 maanden), inclusief vakantiegeld, een vaste 13e maand en inclusief vaste toeslagen / componenten (ploegentoeslag etc).

2.      Het tarief zoals afgesproken in percentage wordt in de opdrachtbevestiging vermeld en ter ondertekening aangeboden aan de opdrachtgever. Ondertekening van de opdrachtbevestiging is gelijk aan de start van een opdracht.

3.      Als er binnen twaalf maanden na het eindigen van een opdracht, zonder dat er een plaatsing is uitgekomen, dan wel binnen twaalf maanden nadat een kandidaat is voorgesteld aan de opdrachtgever voor een opdracht voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding met de kandidaat aangaat van welke aard dan ook voor dezelfde functie of een andere dan waarvoor de kandidaat voorgesteld is.

4.      Alle genoemde prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW

5.      De opdrachtgever is het tarief niet verschuldigd indien KS Works er niet in is geslaagd een kandidaat te selecteren die geschikt blijkt.

6.      Onverminderd het bepaalde in artikel 14 zal KS Works, wanneer de kandidaat binnen het termijn van de proeftijd van de arbeidsverhouding uit eigen beweging de arbeidsovereenkomst beëindigd of indien aantoonbaar blijkt binnen dit termijn dat de kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zich inspannen een vervangende kandidaat te werven en selecteren, zonder dat hier een extra tarief voor verschuldigd is.

Artikel 8             Betaling

1.      De opdrachtgever is gehouden elke factuur van KS Works binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum te voldoen. De factuur is voldaan indien het verschuldigde bedrag door KS Works is ontvangen.

2.      Indien de kandidaat en de opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt over de arbeidsverhouding wordt de factuur voor de geleverde diensten verstuurd.

3.     Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn is voldaan, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van het betalingstermijn 1% rente per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeeltelijke maand als volle maand wordt gerekend. Het factuur in het bezit van KS Works of een kopie daarvan geldt als een volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop rente wordt berekend.

4.      De opdrachtgever heeft geen bevoegdheid om het factuurbedrag, ongeacht of hij dirt betwist, te verrekenen met een vermeende tegenvordering al dan niet terecht en/of de betaling van de factuur op te schorten.

5.      Incassokosten gerechtelijk en buitengerechtelijke, die KS Works maakt ten gevolge van niet nakomen door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt op 15% verhaald, tenzij KS Works kan aantonen hier meer kosten heeft gemaakt. Dit bedrag is inclusief rente en BTW. De vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 9           Voorkoming van discriminatie

1.     De Opdrachtgever en KS Works zullen bij aanvang en uitvoering van de opdracht of overige overeenkomsten uitsluitend voor de functie de relevante eisen stellen en deze mee laten wegen. De opdrachtgever en KS Works zullen hierbij geen verboden onderscheid maken op grond van levensovertuiging, gender, godsdienst, politieke gezindheid, nationaliteit, ras, seksuele geaardgeid, handicap, chronische ziekte, leeftijd of burgerlijke staat.

Artikel 10           Geheimhouding

1.     KS Works en de opdrachtgever verstrekken geen vertrouwelijke informatie van of over de betrokken partijen, diens relaties en activiteiten, die ter kennis is gekomen aan desbetreffende ingevolge een aanbieding of inleenovereenkomst aan derden. Dit tenzij, verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2.     Het staat de opdrachtgever vrij om medewerker(s) rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert KS Works over de voorwaarden omtrent dit onderwerp.

3.     KS Works is niet aansprakelijk voor boetes, dwangsom of eventueele shcade van de opdrachtgever als gevolg van schending van geheimhoudingsplicht door de medewerker(s).

Artikel 11           Privacy

1.      Tijdens uitvoering van de opdracht worden regelmatig gegevens uitgewisseld met name van kandidaten. De opdrachtgever en KS Works zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving niet mag verstrekken en/of verzamelen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door KS Works verstrekte gegevens.

2.     De opdrachtgever protegeert KS Works tegen elke aanspraak van kandidaten of overige derden jegens KS Works in ten gevolge van een schending door de opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee corresponderende kosten door KS Works.

3.     Het is de opdrachtgever niet toegestaand om (taxatie)rapportages van kandidaten, zonder schriftelijke akkoord  voorafgaand  van de kandidaten en van KS Works te gebruiken of op een wijze aan derden te verstrekken.

Artikel 12           Intellectueel en industriële eigendom

1.      De eigendommen van KS Works in verband met de overeenkomst gebruikte voorstellen, assessments, werkwijzen, tests en databases blijven eigendom van KS Works dan wel de licentiegevers van desbetreffende systemen.

2.      De opdrachtgever kan niet zonder voorafgaande toestemming van KS Works over gaan op publicatie of reproductie of op andere wijze gebruiken voor een ander doel dan overeengekomen is over de uitvoering van de samenwerking.

3.      KS Works verklaart dat, voor zover zij weet, door gebruiken van zaken in verband van de opdracht door de opdrachtgever geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden.

Artikel 13          Aansprakelijkheid

1.      De opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat.

2.      KS Works is niet aansprakelijk wanneer een kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of prognoses van de opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de kandidaat, mits dit een aantoonbaar gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van KS Works bij de werving en selectie.

3.      KS Works is net zo min aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin, indien een door KS Works in verband met de opdrachtof introductie aangeboden kandidaat besluit heemn arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit met de arbeidsverhouding voorteidig beëindigt met de opdrachtgever.

3.      Elke aansprakelijkheid van KS Works is beperkt tot het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd, of zou zijn. Aansprakelijkheid van KS Works inzake gevolgschade en indirecte schade zoals vertragingsschade, imagoschade, winstderving, bedrijfsstagnetie, imagoschade, gemiste besparingen of geleden verlies aan de opdrachtgeverszijde of derden, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 14             Toepasselijk recht en forumkeuze

1.      Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2.      Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 15             Slotbepaling

1.            Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen